X
 • Para realizar los trámites relacionados con la ONS debe dirigirse a la siguiente dirección https://gobernanza.ccn-cert.cni.es

   

Normativa

Normativa

CONDICIONS D'ÚS

 1. Aquesta seu electrònica i el seu registre es regeixen per l'establert en els apartats Avís legal i Política de privadesa, les definicions de la qual i exigències són de prèvia i obligatòria acceptació per l'usuari. Al seu tenor s'estableixen aquestes condicions d'ús de la seu electrònica i del Registre Electrònic General, que són d'aplicació a tot aquell que faci ús dels seus continguts o serveis.

 2. Conforme a l'establert en els articles 16 i 17 de la 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'informa que la present seu electrònica es va crear mitjançant Resolució 1A0/38263/2010, d'1 de desembre, del Centro Nacional de Inteligencia, per la qual es crea la seu electrònica del Centre Nacional Intel·ligència, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat el dimarts 28 de desembre de 2010, nº. 315, Sec. I., Pàg. 107632.

 3. Actualment, a través d'aquesta seu electrònica, es pot dur a terme els següents tràmits:
   
 4. D'acord amb l'estipulat a l'apartat Política de privadesa sobre protecció de dades de caràcter personal als fitxers del CNI, es recomana als usuaris que pretenguin fer ús de la facultat de l'article 16.4.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i utilitzar aquesta seu electrònica o el seu registre per adreçar notificacions a qualssevol altres organismes esmentats a l'article 2.1 d'aquesta mateixa norma ho facin a través del Punt d'Accés General electrònic de l'Administració.

 5. Una altra normativa aplicable:

  • Resolució 1A0/38263/2010, d'1 de desembre, del Centro Nacional de Inteligencia, per la qual es crea la seu electrònica del Centre Nacional de Inteligencia.

  • Resolució 1A0/38248/2011, de 15 de novembre, del Centro Nacional de Inteligencia, per la qual es crea i es regula el registre electrònic.