X
 • Para realizar los trámites relacionados con la ONS debe dirigirse a la siguiente dirección https://gobernanza.ccn-cert.cni.es

   

Avís legal

Avís legal

 1. L'accés a qualsevol contingut o servei facilitat en els dominis electrònics cni.gob.es, sede.cni.gob.es i cni.es (d'ara endavant designats conjuntament com el Portal) requereix l'obligatòria i prèvia acceptació de les condicions detallades en aquest avís legal i en les següents definicions:

  • Usuari: Persona que remet dades a través del Portal d'Internet o navega pels seus continguts o serveis (en endavant, designats conjuntament com Continguts) mitjançant una xarxa de telecomunicacions.

  • Portal d'internet: D'acord amb l'article 39 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (d'ara endavant, Llei 40/15), és el punt d'accés electrònic la titularitat del qual correspon al Centro Nacional de Inteligencia (d'ara endavant "CNI") i que permet l'accés a través d'internet als Continguts albergats al Portal i els seus subdominis.

  • Seu electrònica: Conforme a l'article 38 de la Llei 40/15, és l'adreça electrònica propietat del CNI, establerta en virtut de la Resolució 1A0/38263/2010, d'1 de desembre, del Centro Nacional de Inteligencia, per la qual es crea la seu electrònica del Centre Nacional Intel·ligència, que permet als ciutadans accedir per via electrònica als serveis, informacions i transaccions que el CNI publica o posa a disposició de l'usuari mitjançant l'ús de signatura o certificat electrònic o altres mitjans anàlegs d'identificació personal.

  • Registre Electrònic General: En virtut de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara endavant la Llei 39/15) és el canal electrònic que el CNI posa a la disposició de l'usuari per efectuar la presentació i seient de tot document que sigui presentat per via electrònica davant el CNI.

 2. En virtut del disposat en els articles 38, 39, disposició addicional divuitena de la Llei 40/15 i en l'article 16 de la Llei 39/15, són propietat del CNI el Portal, els continguts facilitats en aquest, els seus drets de propietat intel·lectual i industrial i la titularitat dels dominis i subdominis del Portal.

 3. De conformitat amb l'article 16.1 de la Llei 39/15 el CNI – amb CIF S2830132C i domicili social en Avenida Padre Huidobro 14, 28023 Madrid, España– és un organisme públic amb consideració d'Administració pública conforme a l'establert en l'article 2.3 de la Llei 40/15 en relació amb l'article 7.2 de la Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.

 4. A l'ús del Portal o de qualsevol dels Continguts, així com al discerniment jurídic de quantes incidències i responsabilitats es derivi de l'us, li serà aplicable la Llei espanyola. Per tant, la navegació o accés al Portal o a qualsevol de les seves parts, continguts o elements exigeix la renúncia expressa a qualsevol altre fur que pugui correspondre a l'usuari.

 5. L'ús, reproducció total o parcial, distribució, comunicació pública, posada a disposició total o parcial, transformació, traducció, adaptació o qualsevol altra activitat similar dels Continguts del Portal queda supeditat a l'autorització prèvia i escrita del CNI.

 6. El CNI es reserva el dret a denegar discrecionalment l'accés a qualsevol usuari, així com a realitzar canvis de qualsevol classe i amplitud al Portal sense necessitat de previ avís o consentiment.

 7. El CNI es reserva el dret a restringir o impedir la tramitació d'aquelles sol·licituds o peticions fetes en ús il·legal, abusiu o arbitrari dels serveis del Portal.

 8. L'usuari haurà de revisar i acceptar les condicions i termes que es recullen en el present avís cada vegada que accedeixi al Portal.

 9. La no acceptació dels termes i condicions legals establerts en aquest avís legal implica la prohibició expressa i immediata d'accés o ús del Portal.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA

 1. Aquesta política de privadesa és d'obligat coneixement, acceptació i compliment per l'usuari i s'emmarca dins de les estipulacions del Avís legal del Portal, les definicions i exigències del qual són igualment de prèvia i preceptiva acceptació per a l'usuari.

 2. En virtut de l'article 2.2.c) de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitais, de l'article 4.b del Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, tots dos en relació amb l'article 5.1 de la Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, es manifesta que els fitxers propietat del CNI es troben expressament exclosos de l'àmbit d'aplicació de la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

 3. Tota comunicació, dada o document de qualsevol classe –amb total independència de la seva naturalesa o del procediment del que porti causa– remès a través dels serveis albergats al Portal del CNI serà susceptible d'incorporar-se als fitxers d'aquest organisme.

 4. És responsabilitat directa i personal de l'usuari l'ús totes les dades contingudes en els documents i comunicacions que remeti a través del Registre del Portal.

 5. Es recorda que, en ús de la facultat de l'article 16.4.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'usuari pot presentar notificacions davant qualssevol altres organismes de l'article 2.1 d'aquesta mateixa norma mitjançant el registre electrònic albergat fora d'aquest Portal, concretament al Punt d'Accés General electrònic de l'Administració, que es regeix per la seva pròpia normativa.