Axuda

Axuda

En que situacións se pode precisar unha HSEM?

Solicitarase unha HSEM sempre que a entidade poida estar en condicións de acceder a información clasificada por motivo dun contrato clasificado en grao “CONFIDENCIAL ou equivalente” ou superior ou os seus empregados teñan unha posibilidade razoable de acceder a esta.

Arriba

Como se solicita unha HSEM?

A solicitude dunha HSEM é responsabilidade da persoa proposta como Xefe do Servizo de Protección de Información Clasificada da entidade.

Arriba

Quen pode ser o XSSP?

O Xefe do Servizo de Protección dunha entidade é a persoa responsable de que a información clasificada se manexe segundo a normativa vixente e a persoa de contacto coa ONS en todo o relativo ao mantemento da HSEM en vigor.

Debe ter nacionalidade española e unha HPS en vigor, polo menos do mesmo grao que o grado da HSEM da entidade á que pertence, e debe manter unha relación contractual estable con esa entidade. Ademais, debe ter a capacidade suficiente dentro da empresa para levar a cabo as súas funcións de protección da información clasificada.

Arriba

Pódenme solicitar unha HSEM para acceder a información clasificada de grao RESTRICTED (DIFUSIÓN LIMITADA)?

Non. Existen catro graos de información clasificada organizados segundo o dano que a súa difusión pode causar; DIFUSIÓN LIMITADA, CONFIDENCIAL, RESERVADO E SECRETO. Para acceder a información clasificada de DIFUSIÓN LIMITADA, débese solicitar unha autorización de acceso a Difusión Limitada.

Arriba

Como se solicita unha autorización para o acceso a Difusión Limitada?

A solicitude dunha autorización para o acceso a Difusión Limitada debe realizala a persoa proposta como Responsable da entidade, que deberá tramitar a solicitude segundo o procedemento da ONS.

Arriba

Se son autónomo, podo pedir unha HPS?

Un autónomo é un empresario unipersoal, polo que requirirá unha Habilitación de Seguridade de Empresa e neste contexto tamén pode solicitar unha HPS.

Arriba

Que documentación hai que achegar para a tramitación dunha HSEM?

Para obter unha Habilitación de Seguridade de Empresa cómpre xustificar adecuadamente estar en disposición de optar á concesión dun contrato ou programa en cuxa execución se xere ou sexa preciso o acceso ou manexo de Información Clasificada. Esta xustificación poderá basearse na carta dun órgano de contratación da administración española ou nun prego de cláusulas de seguridade dun contrato dun organismo internacional como a OTAN, a UE ou a ESA.

Para comezar a solicitude desa Habilitación, hai que remitir a documentación necesaria para iniciar a investigación, segundo as orientacións para a solicitude dunha HSEM. As empresas de seguridade deberán achegar ademais documentación específica que poderán cargar no apartado Documentación Adicional.

Ademais, previamente, nun prazo non superior a un mes, o XSSP deberá tramitar a solicitude da súa HPS e a HPS do seu suplente, así como a das persoas cuxas HPS son requisito obrigatorio para a concesión da HSEM.

Arriba

Canto tempo se tarda en conceder unha HSEM?

O tempo de tramitación, que inclúe as investigacións que se deben realizar, adoita durar uns 6 meses, aínda que pode ser máis dependendo das características persoais de cada solicitude e das persoas que compoñen o Servizo de Protección e os órganos de administración da entidade.

Arriba

Que documentación hai que achegar para tramitar unha autorización de acceso a información de Difusión Limitada?

A normativa actual establece que, para manexar Información Clasificada (IC) de grao Difusión Limitada ou equivalente no eido industrial, cómpre ter unha organización especifica para o seu manexo, sendo necesario xustificar estar en disposición de optar a un contrato de grado “DIFUSIÓN LIMITADA ou equivalente”

Arriba

Canto tempo se tarda en conceder unha autorización de acceso a Difusión Limitada?

O tempo de tramitación, que inclúe as investigacións que se deben realizar, adoita durar uns 2 meses, aínda que pode ser máis dependendo das características da entidade e do Responsable proposto.

Arriba

Que aspectos se van investigar sobre a entidade para a concesión dunha HSEM?

Unha HSEM concédese a unha entidade en función de aspectos de fiabilidade, lealdade e honradez da entidade e dos individuos que poidan tomar decisións en nome da empresa.

Arriba

Que podo facer se me denegou ou cancelou unha HSEM?

A resolución de denegación ou de cancelación que recibe a entidade menciona os feitos ou apartados da norma baixo os que se poden incluír os aspectos de risco detectados na investigación. A entidade pode presentar recurso de reposición perante a ANS, tamén se pode interpoñer un recurso contencioso administrativo no prazo de dous meses desde a recepción da resolución.

Arriba

Se se me denegou ou cancelou unha HSEM, podo volver solicitala?

A cancelación dunha HSEM pode ser por renuncia voluntaria, nese caso, pódese volver solicitar a HSEM cando se necesite. No caso de denegación ou cancelación por incumprimento, a entidade queda inhabilitada para solicitar unha nova HSEM durante tres anos, unha vez transcorrido este prazo, poderíase volver solicitar unha HSEM.

Arriba

Que trámites sobre a HSEM se poden realizar na Sede Electrónica?

Na Sede Electrónica o Xefe de Seguridade do Servizo de Protección pode realizar calquera petición para a empresa relativa ao manexo de información clasificada e comunicar a información da entidade requirida segundo a normativa, así como a solicitude de HPS para os empregados da empresa da que é responsable.

Arriba

Cales son as obrigas do XSSP en relación coa HSEM?

Con respecto á investigación, o XSSP debe achegar toda a información que se requira de forma completa e honesta. Se non se achega a información no tempo requirido, isto poderá resultar na denegación ou cancelación por incumprimento da HSEM.

Durante toda a vixencia da HSEM, hai que informar á ONS sobre os cambios significativos que se produzan na entidade, como cambios de datos de contacto, cambios nos seus accionistas ou consello de administración etc.

Estes cambios comunicaranse a través do Formulario de información de empresa, incluíndo a Documentación Adicional necesaria.

Arriba

Cales son as obrigas do XSSP en relación coa HPS dos empregados da súa entidade?

O XSSP é o responsable de tramitar a solicitude de concesión e renovación de HPS para o persoal da súa entidade que teña necesidade de manexar información clasificada.

Tamén é o encargado de instruír e formar periodicamente a todos os empregados que teñan HPS. Tamén é o responsable de comunicar as baixas de empregados que teñan HPS.

Arriba

Que significa que na Sede Electrónica poña que o meu procedemento está “En trámite”?

Cando se realiza un trámite dentro do procedemento de Habilitación de Seguridade de Empresa, a documentación entregada considérase que está “En trámite".

Arriba

Que significa que na Sede Electrónica poña que o meu procedemento “Documentación non correcta ou incompleta”?

Cando o estado do trámite indica que a documentación non é correcta ou está incompleta, considérase que o procedemento queda anulado e deberá volver realizar o trámite de envío da documentación correspondente.

Arriba

Que significa que na Sede Electrónica poña que o meu procedemento “Solicitude desestimada”?

Este estado significa que o trámite realizado non debe dirixirse á ONS ou que non procede para o caso específico da entidade.

Arriba