Ajuda

Ajuda

A quines situacions es pot sol·licitar una HSEM?

Una HSEM es sol·licitarà sempre que la entitat pugui estar en condicions d’accedir a informació classificada per motiu de contracte classificat amb grau “CONFIDENCIAL o equivalent” o superior o els seus empleats tinguin una possibilitat raonable d’accedir a ella.

Amunt

Com es sol·licita una HSEM?

La sol·licitud d’una HSEM es responsabilitat de la persona proposada com a Jefe del Servicio de Protección de Información Clasificada de l’entitat.

Amunt

Qui pot ser el JSSP?

El Jefe del Servicio de Protección d’una entitat es la persona responsable de que la informació classificada es tracti segons la normativa vigent i la persona de contacte amb l’ONS a tot allò relacionat amb el manteniment de la HSEM en vigor.

Ha de tenir nacionalitat espanyola i una HPS en vigor, com a mínim de mateix grau que el grau de la HSEM de l’entitat a la que pertany i ha de mantenir una relació contractual estable amb aquella entitat. A més, ha de tenir la capacitat suficient dins l’empresa per a portar a terme les seves funcions de protecció de la informació classificada.

Amunt

Em poden sol·licitar una HSEM per a accedir a informació classificada de grau RESTRICTED (DIFUSIÓ LIMITADA)?

No. Existeixen quatre graus de informació classificada organitzats segons el mal que la seva difusió pugui causar; DIFUSIÓ LIMITADA, CONFIDENCIAL, RESERVADA I SECRET. Per a accedir a informació classificada de DIFUSIÓ LIMITADA, s’ha de sol·licitar una autorització d’accés a Difusió Limitada.

Amunt

Com es sol·licita una autorització per a l’accés a Difusió Limitada?

La sol·licitud d’una autorització per a l’accés a Difusió Limitada l’ha de realitzar la persona proposada com a Responsable de l’entitat, que haurà de tramitar la sol·licitud segons el procediment de l’ONS.

Amunt

Si soc autònom, puc demanar una HPS?

Un autònom es un empresari unipersonal, pel que requerirà una Habilitación Personal de Seguridad de Empresa i en aquest context també pot sol·licitar una HPS.

Amunt

Quina documentació s’ha d’aportar per a la tramitació d’una HSEM?

Per a obtenir una Habilitación de Seguridad de Empresa es necessari justificar convenientment estar en disposició d’optar a la concessió d’un contracte o programa on l’execució es generi o sigui necessària l’accés o tractament d’Informació Classificada. Aquesta justificació podrà basar-se en la carta d’un òrgan de contractació de l’administració espanyola o en un plec de clàusules de seguretat d’un contracte d’un organisme internacional com l’OTAN, l’UE o l’ESA.

Per a iniciar la sol·licitud d’aquella habilitació s’ha de remetre la documentació necessària per a iniciar la investigació, segons les orientacions per a la sol·licitud d’una HSEM. Les empreses de seguretat hauran d’aportar a més documentació específica que podran carregar a l’apartar Documentació Addicional.

A més, prèviament, en un termini no superior a un mes, el JSSP haurà de tramitar la sol·licitud de la seva HPS i la HPS del seu suplent, així com la de les persones que les seves HPS son requisit obligatori per a la concessió de la HSEM.

Amunt

Quant de temps es triga per a concedir una HSEM?

El temps de tramitació, que inclou les investigacions que s’han de realitzar, duren uns 6 mesos, tot i que pot ser-ne més depenent de les característiques de l’entitat i de les persones que formen el Servei de Protecció i els òrgans d’administració de l’entitat.

Amunt

Quina documentació s’ha d’aportar per a la tramitació d’una autorització d’accés a informació Difusió Limitada?

La normativa actual estableix que, per a tractar Informació Classificada (IC) de grau Difusió Limitada o equivalent a l’àmbit industrial es necessari tenir una autorització especifica per al seu tractament, essent necessari justificar estar en disposició d’optar a un contracte de grau “DIFUSIÓ LIMITADA o equivalent”.

Amunt

Quant de tems es triga per a concedir una autorització d’accés a Difusió Limitada?

El temps de tramitació, que inclou les investigacions que s’han de realitzar, dura uns 2 meses, tot i que pot ser més depenent de les característiques de l’entitat i del Responsable proposat.

Amunt

Quins aspectes s’investigaran sobre l’entitat per a la concessió d’una HSEM?

Una HSEM es concedeix a una entitat en funció d’aspectes de fiabilitat, lleialtat i honradesa de l’entitat i dels individus que puguin prendre decisions en nom de l’empresa.

Amunt

Què puc fer si se m’ha denegat o cancel·lat una HSEM?

La resolució de denegació o de cancel·lació que rep l’entitat menciona els fets o apartats de la norma sota els que es poden incloure els aspectes de risc detectats a la investigació. L’entitat pot presentar un recurs de reposició davant l’ANS, també es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la recepció de la resolució.

Amunt

Si se m’ha denegat o cancel·lat una HSEM, puc tornar a sol·licitar-la?

La cancel·lació d’una HSEM pot ser per renuncia voluntària, en aquest cas, es pot tornar a sol·licitar la HSEM en el moment que existeixi una necessitat de la mateixa. En el cas de denegació o cancel·lació per incompliment, l’entitat queda inhabilitada per a sol·licitar una nova HSEM durant tres anys, un cop transcorregut aquest termini, es podria torna a sol·licitar una HSEM.

Amunt

Quins tràmits sobre la HSEM es poden realitzar a la Seu Electrònica?

A la Seu Electrónica el Cap de Seguretat del Servei de Protecció pot realitzar qualsevol petició per a l’empresa relativa al tractament d’informació classificada i comunicar la informació de l’entitat requerida segons normativa, així com la sol·licitud d’HPS per als empleats de l’empresa de la que n’és responsable.

Amunt

Quines són les obligacions del JSSP en relació amb la HSEM?

Respecte a la investigació, el JSSP ha d’aportar tota la informació que es requereixi de forma completa i honesta. La no aportació d’informació al temps requerit pot resultar en la denegació o cancel·lació per incompliment de la HSEM.

Durant tota la vigència de la HSEM s’ha d’informar a l’ONS dels canvis significatius que es produeixin a l’entitat, com canvis de dades de contacte, canvis a l’accionariat o consell d’administració, etc.

Aquests canvis es comunicaran a través del Formulari d’informació d’empresa incloent la Documentació Addicional necessària.

Amunt

Quines són les obligacions del JSSP en relació amb la HPS dels empleats de la seva entitat?

El JSSP es el responsable de tramitar la sol·licitud de concessió i de renovació d’HPS per al personal de la seva entitat que tingui necessitat de tractar informació classificada. També es l’encarregat d’instruir i formar periòdicament a tots els empleats que tinguin HPS.

També es responsable de comunicar les baixes d’empleats que tinguin HPS.

Amunt

Què significa que a la Seu Electrònica posi que el meu procediment està “En tràmit”?

Quan es realitza un tràmit dins el procediment de Habilitación de Seguridad de Empresa, la documentació entregada es considera que està “En tràmit”.

Amunt

Què significa que a la Seu Electrònica posi que el meu procediment “Documentació no correcta o incompleta”?

Quan l’estat del tràmit indica que la documentació no es correcta o incompleta, es considera que el procediment queda anul·lat i s’ha de tornar a realitzar el tràmit d’enviament de la documentació corresponent.

Amunt

Què significa que a la Seu Electrònica posi que el meu procediment “Sol·licitud desestimada”?

Aquest estat correspon a que el tràmit realitzat no ha de dirigir-se a l’ONS o que no aplica per al cas específic de l’entitat.

Amunt