X
 • Para realizar los trámites relacionados con la ONS debe dirigirse a la siguiente dirección https://gobernanza.ccn-cert.cni.es

   

Aviso legal

Aviso legal

 1. O acceso a calquera contido ou servizo facilitado nos dominios electrónicos cni.gob.es, sede. cni.gob.es e cni.es (en diante, designados conxuntamente como o Portal) require a obrigatoria e previa aceptación das condicións detalladas neste aviso legal e nas seguintes definicións:

  • Usuario: Persoa que remite datos a través do Portal ou navega polos seus contidos ou servizos (en diante, designados conxuntamente como Contidos) mediante unha rede de telecomunicacións.

  • Portal de internet: De acordo co artigo 39 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (en diante, Lei 40/15), é o punto de acceso electrónico cuxa titularidade corresponde ao Centro Nacional de Inteligencia (en diante, CNI) e que permite o acceso a través de internet aos Contidos albergados no Portal e os seus subdominios.

  • Sede Electrónica: Conforme ao artigo 38 da Lei 40/15, é a dirección electrónica propiedade do CNI, establecida en virtude da Resolución 1A0/38263/2010, de 1 de decembro, do Centro Nacional de Inteligencia, pola que se crea a sede electrónica do Centro Nacional de Inteligencia, que permite aos cidadáns acceder por vía electrónica aos servizos, informacións e transaccións que o CNI publica ou pon a disposición do usuario mediante o uso de firma ou certificado electrónico ou outros  medios análogos de identificación persoal.

  • Rexistro Electrónico Xeneral: En virtude do artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (en diante, a Lei 39/15), é a canle electrónica que o CNI pon a disposición do usuario para efectuar a presentación e asento de todo documento que sexa presentado por vía electrónica ante o CNI.

 2. En virtude do disposto nos artigos 38, 39, disposición adicional décimo oitava da Lei 40/15 e no artigo 16 da Lei 39/15, son propiedade do CNI o Portal, os contidos facilitados en leste, os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial e a titularidade dos dominios e subdominios do Portal.

 3. De conformidade co artigo 16.1 da Lei 39/15, o CNI —con CIF S2830132C e domicilio social en Avenida Pai Huidobro 14, 28023 Madrid, España— é un organismo público con consideración de Administración pública conforme ao establecido no artigo 2.3 da Lei 40/15 en relación co artigo 7.2 da Lei 11/2002 de 6 de maio, reguladora do Centro Nacional de Inteligencia.

 4. Ao uso do Portal ou de calquera dos Contidos, así como ao discernimiento xurídico de cantas incidencias e responsabilidades derívense do devandito uso, seralle aplicable a lei española. Por tanto, a navegación ou acceso ao Portal ou a calquera dos seus partes, contidos ou elementos esixe a renuncia expresa a calquera outro foro que poida corresponder ao usuario.

 5. O uso, reprodución total ou parcial, distribución, comunicación pública, posta a disposición total ou parcial, transformación, tradución, adaptación ou calquera outra actividade similar dos Contidos  do Portal quedan supeditados á autorización previa e escrita do CNI.

 6. O CNI resérvase o dereito a denegar discrecionalmente o acceso a calquera usuario, así como a realizar cambios de calquera clase e amplitude no Portal sen necesidade de previo aviso ou consentimento.

 7. O CNI resérvase o dereito a restrinxir ou impedir a tramitación daquelas solicitudes ou peticións feitas en uso ilegal, abusivo ou arbitrario dos servizos do Portal.

 8. O usuario deberá revisar e aceptar as condicións e termos que se recollen no presente aviso cada vez que acceda ao Portal.

 9. A non aceptación dos termos e condicións legais establecidos neste aviso legal implica a prohibición expresa e inmediata de acceso ou uso do Portal. 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 1. Esta política de privacidade é de obrigado coñecemento, aceptación e cumprimento polo usuario e enmárcase dentro das estipulaciones do Aviso legal do Portal, cuxas definicións e esixencias son igualmente de previa e preceptiva aceptación para o usuario.

 2. En virtude do artigo 2.2.c da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía de dereitos dixitais, do artigo 4.b do Regulamento de Desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal aprobado polo Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, ambos en relación co artigo 5.1 da Lei 11/2002, do 6 de maio, reguladora do Centro Nacional de Inteligencia, maniféstase que os ficheiros propiedade do CNI atópanse expresamente excluídos do ámbito de aplicación da normativa de protección de datos de carácter persoal.

 3. Toda comunicación, dato ou documento de calquera clase —con total independencia da súa natureza ou do procedemento do que traia causa— remitido a través dos servizos albergados no Portal do CNI será susceptible de incorporarse aos ficheiros deste organismo.

 4. É responsabilidade directa e persoal do usuario o uso de todos os datos contidos nos documentos e comunicacións que remita a través do Rexistro do Portal.

 5. Lémbrase que, en uso da facultade do artigo 16.4.a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, o usuario pode presentar notificacións ante calquera outros organismos estipulados no artigo 2.1 desa mesma norma mediante o rexistro electrónico albergado fóra do Portal, no Punto de Acceso Xeral electrónico da Administración, que se rexe pola súa propia normativa.