X
  • Para realizar los trámites relacionados con la ONS debe dirigirse a la siguiente dirección https://gobernanza.ccn-cert.cni.es

     

Accesibilidade

Accesibilidade

Os sitios web das Administracións públicas teñen o deber de cumprir os criterios de accesibilidade indicados na norma UNE 139803:2004.

O Centro Nacional de Inteligencia traballa nun proceso de mellora continua para que os seus portais web cumpran os principios de accesibilidade e usabilidade, establecidos no artigo 4 da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos.

En todo caso, calquera consulta ou suxestión que desexe realizar en relación coa accesibilidade da sede electrónica do Centro Nacional de Inteligencia pode presentala a través do procedemento Queixas e suxestións.