Habilitación persoal de seguridade

Trámites relacionados coa Habilitación de Seguridade de Persoa (HPS)

Trámites relacionados coa Habilitación de Seguridade de Persoa (HPS)

Para que unha persoa poida acceder a información clasificada é necesario ter previamente a Habilitación Persoal de Seguridade (HPS). Solicitará a HPS a organización da que depende a persoa en función da súa necesidade de coñecer.

  • Solicitude de Habilitación Persoal de Seguridade:

Os trámites relativos á Solicitude de Habilitación Persoal de Seguridade son responsabilidade do Xefe do Servizo de Protección de Información Clasificada (XSPIC) da organización. Tanto no sector público como no privado, a organización debe dispor dun Servizo de Protección de Información Clasificada.

A documentación necesaria é a seguinte:

  • Formulario SHPS: Este formulario preséntase á persoa ou ás persoas para as que se solicita a HPS e o nivel de habilitación que se require. Deberá estar asinado por un xefe de seguridade.
  • Formulario DPS: Este formulario contén os datos da persoa para a que se solicita a HPS sobre a que se realizarán as investigacións necesarias. Deberá ser asinado pola persoa que necesita a HPS.
  • Declaración Persoal de Seguridade:

Este trámite só se realizará cando así sexa requirido pola ONS e será responsabilidade da persoa que necesita a HPS. Consiste na remisión a través da Sede Electrónica do Formulario DPS actualizado. A documentación necesaria é:

  • Formulario DPS
  • Cuestionario Avanzado de Seguridade:

Este trámite é responsabilidade da persoa titular da HPS e sempre é necesario que existan cuestións que poidan afectar á seguridade de información clasificada en calquera momento durante a vixencia da HPS. No formulario DPS, no apartado 6 indícanse unha serie de cuestións sobre as que se debe informar en caso de que lle afecten persoalmente ou ás persoas coas que conviva. Neste trámite achegarase un documento, nos formatos permitidos, coa información. O feito de non achegar a información poderíase interpretar como unha ocultación e pode ter como consecuencia a denegación da solicitude de HPS. Se non lle afecta ningunha cuestión, non deberá realizar este trámite.

Documentación necesaria

Para poder completar este procedemento, débese proporcionar polo menos a información indicada que se pode atopar na páxina web do CNI.