Habilitació personal de seguretat

Tràmits relacionats amb la Habilitación de Seguridad de Persona (HPS)

Tràmits relacionats amb la Habilitación de Seguridad de Persona (HPS)

Per a que una persona pugui accedir a informació classificada és necessari tenir prèviament la Habilitación Personal de Seguridad (HPS). La sol·licitud de l’HPS la realitza l’organització de la que depèn la persona en funció de la seva necessitat de conèixer.

  • Sol·licitud de Habilitación Personal de Seguridad:

Els tràmits relatius a la sol·licitud de la Habilitación Personal de Seguridad són responsabilitat del Jefe del Servicio de Protección de Información Clasificada (JSPIC) de l’organització. La documentació necessària es la següent.

La documentació necessària es la següent:

  • Formulari SHPS: En aquest formulari es presenta la persona o persones per a les que es sol·licita la HPS i el nivell d’habilitació que es requereix. Haurà d’estar firmat per un cap de seguretat.
  • Formulari DPS: Aquest formulari conté les dades de la persona per a la que es sol·licita la HPS sobre el que es realitzaran les investigacions necessàries. Haurà de està firmat per la persona que necessita la HPS.
  • Declaración Personal de Seguridad:

Aquest tràmit només es realitzarà quan així sigui requerit per l’ONS i serà responsabilitat de la persona que necessita la HPS. Consisteix en la reemissió a través de la Seu Electrònica del Formulari DPS – 101 actualitzat. La documentació necessària es:

  • Formulari DPS
  • Cuestionario Avanzado de Seguridad:

Aquest tràmit es responsabilitat de la persona titular de l’HPS i és necessari sempre que existeixin qüestions que puguin afectar a la seguretat de la informació classificada en qualsevol moment durant la vigència de l’HPS. Al formulari DPS, a l’apartat 6, s’indiquen una sèrie de qüestions sobre les que s’ha d’informar en cas que li afectin personalment o a les persones amb les que convisqui. En aquest tràmit s’adjuntarà en els formats permesos, amb la informació. La manca d’aportació d’informació es podrà interpretar com una ocultació i pot tenir com a conseqüència la denegació de sol·licitud d’HPS. Si cap qüestió li afecta, no és necessari que realitzi aquest tràmit.

Documentació necessària

Per a poder completar aquest procediment s’ha de proporcionar al menys la informació indicada que es pot trobar a la pàgina web del CNI.