Axuda

Axuda

En que situacións podo precisar unha HPS?

Precísase unha HPS sempre que se vaia acceder a información clasificada ou exista posibilidade razoable de acceder a esta.

Arriba

Como se solicita unha HPS?

A solicitude dunha HPS é responsabilidade do Xefe do Servizo de Protección de Información Clasificada da organización á que pertences. El formará os interesados nos conceptos básicos de protección de información clasificada e os seus riscos e remitirá os formularios de solicitude de habilitación e calquera outra documentación adicional para a súa tramitación na Oficina Nacional de Seguridade.

Arriba

Podo pedir unha HPS de forma persoal?

Non. Para poder solicitar unha HPS a organización da persoa ten que ter nomeado un responsable do Servizo de Protección de Información Clasificada e debe ter establecidos oficialmente uns procedementos para garantir a seguridade da información clasificada. Isto recibe a denominación de estrutura de protección de información clasificada. Se non existe esta estrutura, non se poderá tramitar unha HPS xa que non se poderá garantir unha seguridade adecuada da información.

Arriba

Entón, quen é o solicitante da HPS e que papel desempeña a persoa no proceso?

O solicitante da HPS é o Xefe do Servizo de Protección de IC e a persoa é o interesado na solicitude.

Arriba

Pódenme solicitar unha HPS para acceder a información clasificada de grao RESTRICTED (DIFUSIÓN LIMITADA)?

Non. Existen catro graos de información clasificada organizados segundo o dano que a súa difusión pode causar; DIFUSIÓN LIMITADA, CONFIDENCIAL, RESERVADO E SECRETO.

Para acceder a información clasificada de DIFUSIÓN LIMITADA, os requisitos son a formación e a autorización do xefe da organización, polo tanto, só se conceden HPS para acceder a información clasificada a partir do grao CONFIDENCIAL.

Arriba

Se son autónomo, podo pedir unha HPS?

Un autónomo é un empresario unipersoal, polo que requirirá unha Habilitación de Seguridade de Empresa e neste contexto tamén pode solicitar unha HPS.

Arriba

Como podo obter axuda para encher os formularios de HPS e para saber en que estado se atopa a miña solicitude de HPS?

Se as responsabilidades do posto de traballo o requiren, o xefe de seguridade explicará aspectos básicos sobre a protección da información clasificada e axudará coas dúbidas que poidan xurdir co formulario DPS-101. Ademais, tamén pode informar sobre o estado dunha solicitude de HPS do persoal da súa organización.

Arriba

Que documentación hai que achegar para a tramitación dunha HPS?

O interesado debe encher o formulario DPS-101, que é a información persoal que se achega como base para a investigación sobre a fiabilidade para manexar información clasificada. Hai que enchelo integramente, ler con coidado as responsabilidades que se asumen e contestar con sinceridade ás cuestións que poidan afectar do apartado 6 do formulario.

Ademais, en caso de que haxa cuestións que afecten no apartado 6 da DPS-101- deberase mandar un informe por correo electrónico, tal e como se explica nese apartado, ou remitilo a través da sede electrónica.

O xefe de seguridade da organización acompañará o formulario DPS-101 co formulario SHPS-100 de solicitude de habilitación.

Arriba

Canto tempo se tarda en conceder unha HPS?

O tempo de tramitación, que inclúe as investigacións que se deben realizar, adoita durar uns 6 meses, aínda que pode ser máis dependendo das características persoais de cada solicitude. Este aspecto é importante para no futuro iniciar os trámites de renovación con tempo dabondo.

Arriba

A que información clasificada podo acceder coa HPS que teño concedida?

A HPS concédese para un grao de información clasificada (SECRETO, RESERVADO e CONFIDENCIAL) e para todos os tipos de información clasificada (NACIONAL, OTAN, UE, ESA) que se precisen. Isto non implica que se poida acceder a calquera información clasificada, senón exclusivamente ao que se precise coñecer en función das responsabilidades do posto de traballo.

Arriba

Que aspectos se van investigar sobre as persoas para a concesión dunha HPS?

O obxectivo da investigación para a concesión dunha HPS é determinar se a persoa é quen e está disposta a custodiar a información clasificada. Para iso teranse en conta, no interesado e na súa contorna, aspectos de carácter e indicios de fiabilidade, lealdade e honradez nas áreas de desempeño profesional, formación académica e relacións persoais.

Arriba

Que podo facer se me xerou ou retirou unha HPS?

A resolución de denegación ou de retirada que recibe o interesado menciona os feitos ou apartados da norma baixo os que se poden incluír os aspectos de risco detectados na investigación. Se non están detallados é porque as fontes, os medios ou os procedementos usados están clasificados como SECRETO. Porén, sobre os epígrafes recollidos na resolución, o interesado pode mandar por escrito as explicacións ou argumentos que sirvan para considerar a análise de risco realizada. Tamén se pode interpoñer un recurso contencioso administrativo no prazo de dous meses desde a recepción da resolución.

Débese ter presente que unha denegación non significa que a persoa non sexa fiable ou que sexa culpable dun delito, senón que as súas circunstancias supoñen un risco non asumible para a seguridade da información clasificada.

Arriba

Se se me denegou ou retirou unha habilitación, podo volver solicitala?

Non. Dependendo do grao de habilitación que se denegou ou retirou, deberán pasar entre tres e cinco anos ata que se poida volver tramitar unha nova solicitude de habilitación para esa persoa. En casos excepcionais, se os aspectos que se tiveron en conta na denegación ou retirada desapareceron, o xefe de seguridade pode informar das novas circunstancias e solicitar a nova HPS.

Arriba

Que trámites sobre as HPS se poden realizar na Sede Electrónica?

Na Sede Electrónica o xefe de seguridade pode mandar as solicitudes de HPS para as persoas da organización.

As persoas poden mandar a información relativa ao apartado 6. Cuestionario Avanzado de Seguridade e calquera documentación adicional que se teña pedido desde a Oficina Nacional de Seguridade.

Arriba

Cales son as miñas obrigas como interesado en relación coa HPS?

Con respecto á investigación, débese achegar toda a información que se requira de forma completa e honesta. A falta de achega de información no tempo requirido pode rematar na anulación da solicitude ou poderíase considerar un intento de ocultación.

Durante toda a vixencia da HPS, hai que informar directamente á ONS sobre os cambios significativos que se produzan, como cambio de país de residencia, novas parellas ou ruptura das anteriores. Esta información pódese mandar a través da Sede Electrónica no apartado Cuestionario Avanzado de Seguridade.

Ademais, sobre a información clasificada adquírese a obriga de protexela e manter a reserva para sempre.

Arriba

Preciso ter a nacionalidade española para ter unha HPS?

Si. Para poder solicitar unha HPS a persoa deberá ter adquirido a nacionalidade española durante, polo menos, os últimos 3 anos. Se non se ten a nacionalidade española, pero si dun país da OTAN ou da UE, entón a ONS solicitará a HPS ao país de orixe da persoa usando os formularios e procedementos. En seguridade industrial, se o estranxeiro leva residindo máis de 5 anos en España, a súa HPS pódese conceder en España.

Arriba

Que acontece coa miña HPS se cambio de posto de traballo?

A habilitación concédese para unha organización determinada. En caso de que se cambie de posto de traballo a outra organización, a HPS perde a súa vixencia polo que se debe solicitar o seu traspaso á nova organización.

Arriba

Que significa que na Sede Electrónica poña que o meu procedemento está “En trámite”?

Cando se realiza un trámite dentro do procedemento de Habilitación Persoal de Seguridade, a documentación entregada considérase que está “En trámite".

Arriba

Que significa que na Sede Electrónica poña que o meu procedemento “Documentación non correcta ou incompleta”?

Cando o estado do trámite indica que a documentación non é correcta ou está incompleta, considérase que queda anulado e deberá volver realizar o trámite de envío da documentación correspondente.

Arriba

Que significa que na Sede Electrónica poña que o meu procedemento “Solicitude desestimada”?

Este estado do trámite corresponde á documentación que non foi requirida pola ONS ou que a persoa que está realizando o trámite de solicitude de HPS non é un Xefe de Servizo de Protección de IC e polo tanto non pode solicitar unha HPS.

Arriba

Como saberei se me concederon a HPS?

O teu xefe de seguridade informarate do momento no que se conceda a HPS e da súa vixencia.

Arriba