Ajuda

Ajuda

A quines situacions puc necessitar una HPS?

Una HPS es necessita sempre que es vulgui accedir a informació classificada o existeixi la possibilitat raonable d’accedir a ella.

Amunt

Com es sol·licita una HPS?

La sol·licitud d’una HPS es responsabilitat del Jefe del Servicio de Protección de Información Clasificada a l’organització a la que pertanyis. Ell formarà als interessats en els conceptes bàsics de protecció d’informació classificada i els seus riscos i tornarà a emetre els formularis de sol·licitud d’habilitació i qualsevol altra documentació addicional per a la seva tramitació a la Oficina Nacional de Seguridad.

Amunt

Puc sol·licitar una HPS de forma personal?

No. Per a poder sol·licitar una HPS l’organització de la persona ha de tenir nomenat un responsable del Servicio de Protección de Información Clasificada i ha de tenir establerts oficialment uns procediments per a garantir la seguretat de la informació classificada. A això es denomina una estructura de protecció d’informació classificada. Si no existeix aquesta estructura no es podrà tramitar una HPS ja que no es podrà garantir una adequada seguretat de la informació.

Amunt

Aleshores, qui és el sol·licitant de la HPS i quin paper juga la persona al procés?

El sol·licitant de la HPS es el Jefe del Servicio de Protección de IC i la persona es l’interessat a la sol·licitud.

Amunt

Em poden sol·licitar una HPS per a accedir a informació classificada de grau RESTRICTED (DIFUSIÓ LIMITADA)?

No. Existeixen quatre graus d’informació classificada organitzats segons el dany que la seva difusió pot causar; DIFUSIÓ LIMITADA, CONFIDENCIAL, RESERVAT I SECRET.

Per a accedir a informació classificada de DIFUSIÓ LIMITADA, els requeriments son la informació i l’autorització del cap de l’organització, per tant, només es concedeixen HPS per a accedir a informació classificada a partir del grau CONFIDENCIAL.

Amunt

Si sóc autònom, puc demanar una HPS?

Un autònom es un empresari unipersonal, pel que requerirà una Habilitación de Seguridad de Empresa i en aquest context també pot sol·licitar una HPS.

Amunt

Com puc obtenir ajuda per a omplir els formularis o per a saber en quin estat es troba la meva sol·licitud d’HPS?

Si les responsabilitats del lloc de treball ho requereixen, el cap de seguretat explicarà aspectes bàsics sobre la protecció de la informació classificada i ajudarà amb les dubtes que puguin sortir amb el formulari DPS-101. A més també pot informar sobre l’estat d’una sol·licitud d’HPS del personal de la seva organització.

Amunt

Quina documentació s’ha d’aportar per a la tramitació d’una HPS?

L’interessat ha d’omplir el formulari DPS-101, que és la informació personal que s’aporta com a base per a la investigació sobre la fiabilitat per a tractar amb informació classificada. S’ha d’omplir íntegrament, llegir curosament les responsabilitats que s’assumeixen i contestar amb sinceritat les qüestions que puguin afectar de l’apartat 6 del formulari.

A més, en cas de que hi hagin qüestions que afectin a l’apartat 6 de la DPS-101, s’haurà d’enviar un informe per correu electrònic, tal i com s’explica a aquell apartat, o remetre’l a través de la seu electrònica.

El cap de seguretat de l’organització acompanyarà al formulari DPS-101, el formulari SHPS-100 de sol·licitud d’habilitació.

Amunt

Quant de temps es triga per a concedir una HPS?

El temps de tramitació, que inclou les investigacions que s’han de realitzar, sol durar uns 6 mesos, tot i que pot ser més depenent de les característiques personals de cada sol·licitud. Aquest aspecte es important per al futur iniciar els tràmits de renovacions amb temps suficient.

Amunt

A quina informació classificada puc accedir amb la HPS que tinc concedida?

La HPS es concedeix per a un grau d’informació classificada (SECRET, RESERVAT y CONFIDENCIAL) i per a tot tipus d’informació classificada (NACIONAL, OTAN, UE, ESA) que es necessiti. Això no implica que es pugui accedir a qualsevol informació classificada, si no exclusivament al que es tingui necessitat de conèixer en funció de les responsabilitats del lloc de treball.

Puja

Quins aspectes s’investigaran sobre les persones per a la concessió d’una HPS?

L’objectiu de la investigació per a la concessió d’una HPS és determinar si la persona és capaç i està disposada a custodiar la informació classificada. Per això es tindran en compte, a l’interessat i al seu entorn, aspectes de caràcter i indicis de fiabilitat, lleialtat i honradesa a les àrees de desenvolupament professional, formació acadèmica i relacions personals.

Amunt

Què puc fer si m’ha denegat o retirat una HPS?

La resolució de denegació o retirada que rep l’interessat menciona els fets o apartats de la norma sota els que es poden incloure aspectes de risc detectats a la investigació. Si no estan detallats es perquè els mitjans, procediments o fonts utilitzats estan classificats com SECRETS. No obstant, sobre els epígrafs recollits a la resolució, l’interessat pot enviar per escrit les explicacions o arguments que serveixin per reconsiderar l’anàlisi de risc que s’ha realitzat. També es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la recepció de la resolució.

S’ha de tenir present que una denegació no significa que la persona no sigui fiable o culpable d’un delicte, si no que les seves circumstancies suposen un risc no assumible per a la seguretat de la informació classificada.

Amunt

Si se m’ha retirat o denegat una habilitació, la puc tornar a sol·licitar-la?

No. Depenent del grau d’habilitació que es va denegar o retirar haurà de passar entre tres i cinc anys fins que es pugui tornar a tramitar una nova sol·licitud d’habilitació per a aquella persona. En casos excepcionals, si els aspectes que es tingueren en compte a la denegació o retirada han desaparegut el cap de seguretat pot informar de les noves circumstancies i sol·licitar una nova HPS.

Amunt

Quins tràmits de la HPS es poden realitzar a la Seu Electrónica?

A la Seu Electrònica el cap de seguretat pot enviar les sol·licituds d’HPS per a les persones de l’organització.

Les persones poden enviar la informació relativa a l’apartat 6. Qüestionari Avançat de Seguretat i qualsevol altra documentació addicional que se l’hagi demanat des de l’Oficinal Nacional de Seguretat.

Amunt

Quines son les meves obligacions com a interessat en relació amb la HPS?

Respecte a la investigació, s’ha d’aportar tota la informació que es requereixi de forma completa i honesta. La falta d’aportació d’informació durant el temps requerit pot acabar amb l’anul·lació de la sol·licitud o es podria considerar un intent d’ocultació.

Durant la vigència de l’HPS s’ha d’informar directament a l’ONS sobre els canvis significatius que es produeixin, com canvi de país de residencia, noves parelles o ruptura de les anteriors. Aquesta informació es pot enviar a través de la Seu Electrònica a l’apartat Qüestionari Avançat de Seguretat.

A més a més, sobre la informació classificada s’adquireix la obligació de protegir-la i mantenir la reserva per sempre.

Amunt

He de tenir la nacionalitat espanyola per a tenir una HPS?

Sí. Per a poder sol·licitar una HPS la persona ha d’haver tingut la nacionalitat espanyola durant, al menys, els últims 3 anys. Si no es té la nacionalitat espanyola, però sí d’un país de l’OTAN o de l’UE, aleshores l’ONS sol·licitarà l’HPS al país d’origen de la persona utilitzant els seus formularis i procediments. A seguretat industrial si l’estranger resideix més de 5 anys a Espanya la seva HPS es pot concedir a Espanya.

Amunt

Què passa amb la meva HPS si canvio de lloc de treball?

L’habilitació es concedeix per a una organització determinada. En cas que es canviï de lloc de treball a una altra organització, l’HPS perd la seva vigència pel que s’ha de sol·licitar el seu traspàs a la nova organització.

Amunt

Què significa que a la Seu Electrónica posi que el meu procediment està “En tràmit”?

Quan es realitza un tràmit dins del procediment de Habilitación Personal de Seguridad, la documentació entregada es considera que està “En tràmit”.

Amunt

Què significa que a la Seu Electrónica posi que el meu procediment “Documentació no correcta o incompleta”?

Quan l’estat del tràmit indica que la documentació no es correcta o incompleta, es considera que queda anul·lar i ha de tornar a realitzar el tràmit d’enviament de la documentació corresponent.

Amunt

Què significa que a la Seu Electrónica posi que el meu procediment “Sol·licitud desestimada”

Aquest estat del tràmit correspon a la documentació que no ha estat requerida per l’ONS o que la persona que està realitzant el tràmit de sol·licitud d’HPS no es un Jefe de Servicio de Protección de IC i per tant no pot sol·licitar una HPS.

Amunt

Com sabré si m’han concedit la HPS?

El teu cap de seguretat t’informarà del moment en que es concedeixi l’HPS i la seva vigència.

Amunt